Obsah

Seznam centrálních opatření

Typ: koronavirus
Seznam centrálních opatření od vyhlášení nouzového stavu

Sbírka zákonů

číslo

Obsah opatření

Platnost od

Platnost do

Prodlouženo/skončeno

69

Vyhlášen nouzový stav na celém území ČR

12.3.2020

od 14:00 hod.

10.4.2020

 

 

 

 

72

Zákaz divadelních, hudebních a filmových představení, sportovních, kulturních, náboženských a podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, a to jak veřejných, tak soukromých,

s účastí přesahující 30 osob, (nevztahuje se na pohřby),

Zákaz přítomnosti veřejnosti od 20:00 do 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

Zákaz přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, soláriích, saunách, wellness, klubech, knihovnách, galeriích.

 

 

13.3.2020

od 6:00 hod.

 

 

 

do odvolání

 

 

 

 

 

 

 

75

Pro účely trestního zákoníku se za nakažlivou lidskou nemoc považuje COVID-19

13.3.2020

 

 

74

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami,

Zákaz osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,

Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém

vzdělávání v jazykové škole a při akcích pořádaných těmito školami,

Zákaz osobní přítomnosti osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou,

Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty.

 

 

 

13.3.2020

od 00:00 hod.

 

 

 

do odvolání

 

76

Zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat, (neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka). Zákaz vstupu cizinců na území České republiky

16.3.2020

od 00:00 hod.

do odvolání

 

77

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (s některými výjimkami).

14.3.2020

od 00:00 hod.

po dobu trvání nouzového stavu

 

80

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická a informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující 30 osob.

Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

14.3.2020

od 6:00 hod.

do odvolání

 

81

Nařizuje se občanům ČR a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem nad 90 dní nebo zde zaměstnaným, kteří se navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, aby oznámili telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem tuto skutečnost svému praktickému lékaři, který rozhodne o karanténě

v délce 14 dnů.

Nařizuje se všem osobám, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři.

13.3.2020

od 12:00 hod.

do odvolání

 

82

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu (např. výdejovým okénkem).

Zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center.

Zakazuje se provoz heren a kasin.

 

 

 

 

14.3.2020

od 6:00 hod.

 

 

 

 

24.3.2020

do 6:00 hod.

 

 

 

 

prodlouženo do 1.4.2020

do 6:00 hod.

84

Nařizuje se, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením: zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, nemusí se u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh.

Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na: opravy silničních vozidel (ne více než 30 osob), odtahy a odstraňování závad vozidel na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky (např. Zásilkovna), prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení (hrazená z veřejného zdravotního pojištění), provozování pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, výdej a prodej zdravotnických prostředků.

Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb (s výjimkami), provoz autoškol, provoz taxislužby (s výjimkou např. na rozvoz potravin a s výjimkou osob s oprávněním řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, ve vnitřních i venkovních sportovištích, ruší se zpoplatnění parkování na místních komunikacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.2020

od 00:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodlouženo do 1.4.2020

do 6:00 hod.

85

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za rodinou, k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků), včetně zajištění potřeb osob blízkých, zajištění péče o zvířata, nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, výkonu dobrovolnictví, cest do zdravotnických zařízení, zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest veřejnou hromadnou dopravou a další infrastrukturou, zásobování a rozvážkové služby,

pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.

Nařizuje se všem osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště; omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

Doporučuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, zachovávat ve veřejných prostorách odstup osob nejméně 2 metry, využívat přednostně bezhotovostní platební styk, zajistit zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

 

 

 

 

16.3.2020

od 00:00 hod.

 

 

 

 

24.3.2020

do 6:00 hod.

 

 

 

 

prodlouženo do 1.4.2020

do 6:00 hod.

87

Ukládá se orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby zahájily omezený provoz spočívající v zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu (zejména plnění cílů nouzového stavu), omezení osobního kontaktu s žadateli a nahrazení písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem; omezení úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin, zajištění činnosti např. střídáním oddělených skupin zaměstnanců, práce na dálku apod.

 

16.3.2020

od 00:00 hod.

 

24.3.2020

do 6:00 hod.

 

prodlouženo do 1.4.2020

do 6:00 hod.

96

Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se dále nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

16.3.2020

od 00:00 hod.

 

do odvolání

 

97

Nařizuje se osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, poskytovatelům sociálních služeb v uvedených zařízeních (denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) pozastavit činnost těchto služeb.

 

18.3.2020

od 00:00 hod.

 

po dobu trvání nouzového stavu

 

98

Doporučuje se osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Nařizuje se starostům obcí zajistit uvedeným osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

16.3.2020

od 00:00 hod.

 

po dobu trvání nouzového stavu

 

MZ

Nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Nařizuje se všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

 

18.3.2020

od 00:00 hod.

 

 

do odvolání

 

106

Zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

19.3.2020

od 00:00 hod.

do odvolání

 

109

Schvaluje se finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – ošetřovné, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

Ukládá se obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu.

19.3.2020

od 00:00 hod.

do odvolání

 

110

Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (Sb. č. 82) se nevztahuje na realitní zprostředkování, účetní poradce, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

19.3.2020

od 00:00 hod.

do odvolání

 

MZ

Zakazuje se přítomnost všech osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Zakazuje se  přítomnost všech osob v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Nařizuje se všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

 

20.3.2020

od 00:00 hod.

 

 

 

25.3.2020

od 00:00 hod.

 

do odvolání

 

 

 

 

do odvolání

 

122

Ukládá se uzemním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, a to prostředky komunikace na dálku umožňující účast členů zastupitelstva bez jejich osobní přítomnosti, osobní přítomnost veřejnosti je vyloučena.

Doporučuje se ÚSC, aby průběh zasedání nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku.

24.3.2020

od 00:00 hod.

po dobu trvání nouzového stavu

 

MZ

Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu jednorázové rukavice

24.3.2020

od 06:00 hod.

1.4.2020

od 06:00 hod.

 

128

Umožňuje se přeshraničním pracovníkům (pendleři) vycestovat na dobu nejméně 21 dní.

Nařizuje se, že po návratu do ČR mají tuto skutečnost oznámit svému ošetřujícímu lékaři a ten rozhodne o karanténě v délce trvání 14 dnů.

26.3.2020

od 00:00 hod.

do odvolání

 


Vytvořeno: 25. 3. 2020
Poslední aktualizace: 25. 3. 2020 13:31
Autor: Marie Černochová