Obec Police
ObecPolice
Obec Police

datová schránka: knaa7xy

Dešťovka II 2018+

Dešťovka II 1

Příjem žádostí stále probíhá

 Odborníci i úřady upozorňují na nutnost šetřit s draze vyčištěnou a leckde už hůře dostupnou pitnou vodou, varují před napouštěním bazénů, a volají po řešeních, která k závlaze zahrad, parků anebo splachování využívají srážkovou vodu. Právě na takové systémy přispívá jak domácnostem, tak i městům a obcím Ministerstvo životního prostředí. Pro majitele rodinných a bytových domů je určený dotační program Dešťovka

 

Oprávnění žadatelé: vlastníci a stavebníci obytných domů + navíc od 1.10.2018 chaty a rekreační objekty s trvalým pobytem žadatelů 

Alokace: 240 mil. Kč + 100mil. navíc od 1.10.2018

Zahájení příjmu žádostí: 07.09.2017

Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Forma podání žádosti: elektronická

POLICE JSOU NOVĚ NA SEZNAMU SUCHÝCH OBCÍ!

LZE ČERPAT DOTACE I NA CHATY A REKREAČNÍ OBJEKTY, pokud žadatel doloží, že objekt trvale obývá (např. platba za odpad, energie,...)

NOVINKY V PRŮBĚHU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
Podání žádostí se provádí jednoduše přes elektronický formulář na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně na některém ze 13 pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Poté stačí jen dodržet lhůtu 30 dnů a vytištěnou žádost spolu se základními dokumenty dodat na jakékoliv pracoviště Fondu. A v tom bývá často kámen úrazu.
„I přes naši veškerou snahu podávání žádostí zjednodušit se na nás žadatelé nezřídka obrací s tím, že si neví rady, jaké formuláře vyplnit nebo jak mají vypadat ostatní požadované dokumenty," uvádí ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. Formálně správné a úplné dokumenty, doložené k elektronicky odeslané žádosti, jsou totiž podmínkou získání dotace. Žadatelé se ale nemusí bát přílišné složitosti, ve skutečnosti je vyžadováno jen několik stručných dokumentů.
„Abychom vyšli všem potenciálním i stávajícím žadatelům ještě více vstříc, připravili jsme pro ně názornou pomůcku - vyplněné formuláře a vzory všech základních dokumentů, které jsou k získání dotace potřeba," upřesňuje Petr Valdman. Těchto základních dokumentů je pět a všechny žadatelé je najdou přehledně na těchto webových stránkách . Patří k nim správně vyplněná žádost vygenerovaná z on-line systému pro podávání žádostí, vzor odborného posudku a v případě, že se jedná o projekt již zrealizovaný, také dodavatelské faktury, potvrzení o úhradě od dodavatele a doložení dokončení realizace.
Mezi dokumenty je nově zařazena i souhrnná informace - vypracovaná na základě skutečně realizovaných projektů - o tom, jaké náklady, úspory a návratnost mohou dotované systémy domácnosti přinést. Přehled využijí zejména ti zájemci, kteří nad pořízením systému na hospodaření s dešťovou vodou teprve uvažují.
Nově zveřejněné vzorové dokumenty se týkají dvou podporovaných systémů, o které je mezi žadateli největší zájem. Jedná se o kombinovaný systém využívající dešťovou vodu na zalévání zahrady i splachování toalet v domácnosti a o nejjednodušší systému využívající dešťovou vodu k pouze k zalévání zahrady, který je však možné podpořit pouze v tzv. suchých oblastech.

OPATŘENÍ

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Schéma 1

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • NOVĚ LZE I PRO NAŠI OBEC POLICE
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Schéma 2

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Schéma 3

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

____________________________________________________________________________________________

Krok za krokem k získání dotace

Celý proces získání dotace z programu Dešťovka lze shrnout do následujících 7 kroků:

1. Nechte si zpracovat odborný posudek

Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.

2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu

Vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:

 • formulář žádosti,
 • odborný posudek - obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant,
 • případně další dokumenty: doklad o právní subjektivitě (pouze právnické osoby), plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků), doklad o akutním nedostatku vody v dané obci (pouze pro systémy akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady).

3. Posouzení žádosti

Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4. Realizace podporovaných opatření

Do 12 měsíců od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

Pokud budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, tedy například smlouvu či její dodatek o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.

5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:
 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
 • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol),
 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.
Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory

Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašleme v elektronické podobě k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte, vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7. Vyplacení podpory

Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám převedeme dotaci na Váš bankovní účet.

 

Kam se obrátit

Webové stránky: https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

Dotační kalkulačka: https://www.dotacedestovka.cz/

Osobní konzultace: krajská pracoviště Státního fondu Životního prostředí ČR

Kontakty na SFŽP ČR (Olomouc a Zlín): https://www.sfzp.cz/sekce/564/164/detail-organizacni-jednotky/

Zelená linka: volejte zdarma 800 260 500

E-mail: info@sfzp.cz

 

Zdroj informací a schémat: webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR https://www.sfzp.cz/

Přílohy

Leták

17813-Destovka_letak_DL 07-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB

2017-08-04_Destovka_Doporucena-struktura-OP_v2-0.pdf

2017-08-04_Destovka_Doporucena-struktura-OP_v2-0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,48 kB
Datum vložení: 1. 1. 2020 15:45
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 13:23
Autor: Michal Havran

INFO

Lidé v naší dědině

Logo

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek a výročí

Dnes je 6.6.2023

Svátek má Norbert

Zítra má svátek Iveta, Slavoj

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky